[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
-
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  
 รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

 


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
ภูมิทัศน์โรงเรียน

<< พฤศจิกายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

>> รายการกิจกรรมทั้งหมด
ข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ดาวน์โหลดทีละไฟล์

หรือ

โหลดแบบ zip file

หรือ

 - โหลดแบบ zip file

 

 
 
 

เผยแพร่ผลงานนักเรียน >> งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาค

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาค
  จำนวนคนชม [ 3518]
โพสต์เมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 
ณ จังหวัดสงขลา 
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ได้ไปต่อระดับชาติ  1  รายการ

1.  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

 

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.67 เงิน 10 1. นายธีรภัทร  ไทรแก้ว
2. นายภาณุวัฒน์  คงบัว
3. นายศราวุธ  หนูคล้าย
4. นางสาวศุภลักษณ์  มากชุมนุม
5. นายสุทธิพงศ์  เอียดเหลือ
 
1. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
2. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 17 1. นายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนสีลังกรู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
3. นายจามินทร์  คงเผือก
4. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
5. นางสาวชยิสรา  ณ พัทลุง
6. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
7. เด็กชายณพวัฒน์  พลายวัง
8. นางสาวณัฐนรา  จิตต์ภักดี
9. นางสาวณิชาภัทร  สงสว่าง
10. นายตะวัน  ศรีจันทร์
11. เด็กชายตะวัน  เสมอวงศ์
12. เด็กชายทักษิณ  ชุมอิน
13. เด็กชายทิวานนท์  หนูโหยบ
14. เด็กชายธนากร  วันปู
15. นายธนาดล  ฮุยนอก
16. เด็กชายธีรภัทร  หวันสาหัส
17. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยศรี
18. เด็กชายปาราเมศ  พิพัฒน์
19. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
20. นายปุริม  จำนงค์
21. เด็กชายพงค์ศักดิ์  ขวัญทอง
22. นางสาวพนิดา  ทองแก้ว
23. นางสาวพนิดา  แสงเหมือน
24. นางสาวพรมาลี  ทองแก้ว
25. นายภานุสรณ์  สุวรรณชาตรี
26. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
27. นางสาวรุ่งสกาว  ศิลปะ
28. เด็กหญิงวงศ์รวี  คอนนอก
29. เด็กชายสราวุฒิ  แสงประดิษฐ์
30. นายสุรศักดิ์  ไชยประดิษฐ์
31. เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลละออง
32. นายอนุชา  สังข์ไทย
33. นายอนุรักษ์  สีงาม
34. นายอรุณ  ศิริไชย
35. นางสาวอาทิตญา  ทองศรีนุ่น
36. เด็กหญิงอุทุมพร  พรหมจรรย์
37. เด็กหญิงเกศินี  ขาววก
38. เด็กหญิงเปรมวิกา  ภู่กลาง
39. นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนแก้ว
40. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายโชติ  ไกรศิริ
3. นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย
4. นางสาวฤทัยวรรณ  สุวพนาวิวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 10 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 1. นางสาวอัญธิกา  โบหวาน
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 10 1. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.16 เงิน 18 1. เด็กหญิงเมทิตา  ฟองแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงเมทิตา  ฟองแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงเมทิตา  ฟองแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.9 ทอง 6 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
3. นายอรุณ  ศิริไชย
4. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายโชติ  ไกรศิริ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 15 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ศิลปะ
2. นางสาวสุมล  ยิ้มเกื้อ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัลป์  ยอดสนิท
2. เด็กชายพิษณุ  สอนแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขมาก
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสาววรารักษ์  ขุนอักษร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 19 1. เด็กหญิงชรีกร  ยิ้มแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญกำเหนิด
3. เด็กหญิงปนัดดา  คงทรัพย์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองนุ่ม
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มะโนเรศน์
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หนูเหมือน
 
1. นางวนิดา   อุไรรัตน์
2. นางปองผดุง  ช่วยนุกูล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.75 ทอง 6 1. นางสาวฉัตรสุดา  สุขเอียด
2. นางสาวตรีชนา  อร่ามชัย
3. นางสาวมาริษา  สุวรรณโณ
4. นางสาวมุกดา  คงเนียม
5. นางสาวรุ่งรุจี  แสงประสิทธิ์
6. นางสาวศิรดา  ไกรวัลย์
 
1. นางวนิดา   อุไรรัตน์
2. นางสาววนิดา   ศรีชูทอง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.8 ทอง 15 1. นางสาวกานดา  แสงมะณี
2. นางสาวนนต์ธิยา  รอดสกุล
3. นางสาวอุมาพร  นักการรอง
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางนิยม  เดชอุดม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวมล  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอุไรพร  พุ่มโพธิ์ฆัง
 
1. นางสาววรารักษ์  ขุนอักษร
2. นางลักษณา  ศาสตร์สาระ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.26 ทอง 22 1. เด็กหญิงปิณิดา  พรัมสะโร
2. เด็กหญิงสิตานัน  ไหมคง
3. เด็กหญิงสุวิกานต์  เอียดมาก
 
1. นางวนิดา   อุไรรัตน์
2. นางวนิดา   ศรีชูทอง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 -   1. เด็กหญิงกิตติยา  เกษตรมาลาม์
2. เด็กหญิงดลดา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงพรไพลิน  หนูขาว
 
1. นางวนิดา   อุไรรัตน์
  
เผยแพร่ผลงานนักเรียน5 อันดับล่าสุด

      รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 13 / ก.พ. / 2561
      การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 7 / ก.พ. / 2561
      ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตร 7 / ก.พ. / 2561
      ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในเชิงทักษะลูกหนัง 26 / ก.ค. / 2560
      ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 12 / ก.พ. / 2559
แสดงความคิดเห็น :

.
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 8/02/2557
WebSite:: http://harnthao.ac.th/

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
Tel :: 074-676064
School E-Mail  ::harnthao@hotmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ