[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ดร.นันทรัตน์ ไพรัตน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

 
 
 

 


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
ภูมิทัศน์โรงเรียน

<< สิงหาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

>> รายการกิจกรรมทั้งหมด
ข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ดาวน์โหลดทีละไฟล์

หรือ

โหลดแบบ zip file

หรือ

 - โหลดแบบ zip file

 

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ >> เผยแพร่ผลงานวิชาการ

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  จำนวนคนชม [ 0]
โพสต์เมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
 

 ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชุด English in my life

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

                             สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัย            นางคณิตา คณิต

ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ปีการศึกษา      2559

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชุด English in my life กลุ่มสาระ       การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชุด English in my life ตามเกณฑ์  80/80  (2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชุด English in my life (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยทักษะ  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ชุด English in my life ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559  จำนวน  38  คน เครื่องมือที่ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชุด English in my life แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชุด English in my life วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  t - test

ผลการวิจัย พบว่า

1.  แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชุด English in my life มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 87.08/85.16 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ 80/80

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     ชุด English in my life สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ            ชุด English in my life ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านทักษะการปฏิบัติ ด้านการนำไปใช้และด้านเทคนิควิธีการ

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ค่ายคุณธรรม จริยธรรรม ประจำปี 2562 13 / ส.ค. / 2562
      ขบวนพาเหรดอำเภอปากพะยูน 13 / ส.ค. / 2562
      คนเก่งรั้วม่วงขาว 17 / เม.ย. / 2562
      ยินดีต้อนรับ ดร.นันทรัตน์ ไพรัตน์ 15 / มี.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 / ก.ค. / 2561
แสดงความคิดเห็น :

.
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 8/02/2557
WebSite:: http://harnthao.ac.th/

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
Tel :: 074-676064
School E-Mail  ::harnthao@hotmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ