[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ดร.นันทรัตน์ ไพรัตน์

ผู้อำนวยการ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์


 
 

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลผู้บริหาร
บุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงาน/งบประมาณ/พัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติด้านความโปร่งใสในองค์กร
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อ

<< สิงหาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

 
 
 

เผยแพร่ผลงานครู >> เผยแพร่ผลงาน

  เผยแพร่ผลงาน
  จำนวนคนชม [ 2340]
โพสต์เมื่อ : อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
 

 บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค      

                    การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ของ

                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์            

ู้วิจัยพรสวรรค์   รักมาก

ปีที่ทำการศึกษา 2561

                    การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์(MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 แผน (21 ชั่วโมง) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 6 ล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน  4ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ การวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) กำหนดเกณฑ์ E1 / E2 เท่ากับ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรียนทางการก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent sample)  และวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus โดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

                 ผลการวิจัยพบว่า   

                1. แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 82.20/81.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA)ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิคKWL Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อยู่ในระดับมาก
เผยแพร่ผลงานครู5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงาน 8 / มี.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงาน 5 / มี.ค. / 2562
      การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนชุด MAKIN in Cyber เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24 / พ.ย. / 2561
      ทดลองใช้เครื่ิองมือวิจัย (ปริญญาโท ) 15 / มี.ค. / 2561
      บทคัดย่อ:รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ:พรสวรรค์ รักมาก 27 / ม.ค. / 2558
แสดงความคิดเห็น :

.
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 8/02/2557
WebSite:: https://harnthao.ac.th/

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
Tel :: 074-676064
School E-Mail  ::[email protected]

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ