[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ดร.นันทรัตน์ ไพรัตน์

ผู้อำนวยการ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์


 
 

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลผู้บริหาร
บุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงาน/งบประมาณ/พัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติด้านความโปร่งใสในองค์กร
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อ

<< สิงหาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

 
 
 

เผยแพร่ผลงานครู >> เผยแพร่ผลงาน

  เผยแพร่ผลงาน
  จำนวนคนชม [ 2239]
โพสต์เมื่อ : ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
 

 บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

ผู้วิจัยพรสวรรค์   รักมาก

ปีที่ทำการศึกษา 2561

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 37 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 communication วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จำนวน 8แผน(18ชั่วโมง)ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จำนวน 8 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อและแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) กำหนดเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรียนทางการก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent sample)  และวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                 ผลการวิจัยพบว่า   

                 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ83.73/81.82ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

 
เผยแพร่ผลงานครู5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงาน 8 / มี.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงาน 5 / มี.ค. / 2562
      การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนชุด MAKIN in Cyber เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24 / พ.ย. / 2561
      ทดลองใช้เครื่ิองมือวิจัย (ปริญญาโท ) 15 / มี.ค. / 2561
      บทคัดย่อ:รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ:พรสวรรค์ รักมาก 27 / ม.ค. / 2558
แสดงความคิดเห็น :

.
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 8/02/2557
WebSite:: https://harnthao.ac.th/

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
Tel :: 074-676064
School E-Mail  ::[email protected]

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ